Thursday, 24 August 2017

Nada brahmin Samajam


సంగీతాముకి మూలపురుషులు మన నాదబ్రాహ్మణులే !
శాతాబ్ధాల క్రితం చుసుకుంటే నాదబ్రాహ్మణులు సంగీతానికి మూలపురుషులు.
9వ శాతాబ్ధములో తమిళనాడుకు చేందిన గోప్ప కవి "మనిక్కవర్" మన కులము వారే, వీర శైవ తమిళులు ఆయనను ఆ శివును అవతారనుగా పూజించేవారు.

అలాగే 12వ శాతాబ్ధానికి చేందిన తమిళ రామయాణం రచేయిత "కాంబర్" నాదబ్రాహ్మణుడు  వాల్ల పూర్వ వంశీయులంత "నాదస్వర విధ్వంసులు", కాంబర్ రాసిన రామయణము "కంబ రామయణం" గా ప్రసిద్ధి చేందినది.


సంగీతం సామవేద సారం. సంగీతం నాదమయం. నాదమంటే? ’న’ కారానికి ప్రాణమని, ’ద’ కారానికి అగ్ని అని ప్రాణాగ్నుల సంయోగంతో ఉద్భవించేదే నాదమని శాస్త్రం చెప్తుంది.

"వేదాన్ని మంత్రోచ్చారణ తో పలికే వాడు వేద బ్రాహ్మణుడు"


"నాదాన్ని సంగీతోచ్చారణ తో పలికించే వాడు నాద బ్రాహ్మణుడు"


సైన్స్ ప్రకారం ఏవైనా రెండు ఘన, ద్రవ, వాయు పదార్థాల తాకిడివల్ల వచ్చేది శబ్దం లేక నాదం!


ఆ నాదం నుంచి ఉదయించిందే వేదం!


నాదం అనగా బ్రహ్మం!

నాదం పరబ్రహ్మ స్వరూపం, వేదం మహావిష్ణు స్వరూపం!!

                   🙏మీ🙏

          ____ రావులకోల్లు
  (🎵అఖీల భారత నాదబ్రాహ్మణ సమాజం🎵)

Friday, 18 August 2017

Savitha Maharshi History

విష్ణు సహస్రనామము ప్రకారము "సవితా" అనగా "సమస్త జగత్తును ఉత్పన్నము చేయువాడు"అని అర్ధము. సవితా మహర్షి సాక్షాత్తు ఆ విష్ణువు అవతారమే. శ్రీమద్భాగవతం ప్రకారం సవితా అనగా సకల జగత్తుని సృష్టించి రక్షిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ శక్తి కలవాడు సవితా.
ఓం సవిత్రే నమః | ॐ सवित्रे नमः | OM Savitre namaḥ
విష్ణుః సర్వస్య జగతః ప్రసవాత్ సవితేర్యతే ।
ప్రజానాన్తు ప్రసవనాత్ సవితేతి నిగద్యతే ॥
సర్వ జగత్తును ప్రసవించును కావున విష్ణువు "సవితా".
విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణే ప్రథమ ఖణ్డే త్రింశోఽధ్యాయః ::

ధామకార్యం హి క్రియతే యేనాస్య జగతః సదా ।
ప్రజానాన్తు ప్రసవనాత్ సవితేతి నిగద్యసే ॥ 15 ॥
వెలుగు కావలిసిన ఈ జగత్తుయొక్క స్థితి నీచే నిర్వహింపబడుచున్నది. ప్రజల ప్రసూతికి కారణమగుటచే "సవితా"యని నీవు పిలువబడుతావు.
సవితా మహర్షి (సామవేదం సృష్టికర్త) సామవేదం నుండే సంగీతము పుట్టింది..
చరిత్రకారులు కె.యస్.సింగ్(2003:1144) ఆయన గ్రంధాలలో ఇ విధముగా వివరించారు.పురాణాల ప్రకారము సవితా మహర్షి సామవేదం సృష్టికర్త అని వేదమాత గాయత్రి సవితా మహర్షి కుమార్తే మరియు గాయత్రి దేవికి మరియొక పేరు "గాయత్రి(సవితా, సావిత్రి)" అని ఆయన వివరించినారు.

గాయత్రి మంత్రము :-

ఓం భూర్భువః సువః తత్ సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి థియో యో నః ప్రచోదయాత్ (ఓం, భూ = భూమి; భువ = భువనము; సువః = భారము మోయుచున్న; తత్ = మూలాధారము, ఇరుసు; సవితుర్ = సావిత్రీదేవి; వరేణ్యమ్ = ప్రధానముగా కోరదగినది; బర్గ = వ్యాపించు; దేవ + అస్య = దైవ శక్తి; ధీం = బుద్ధి, మతి; అహి = ప్రసాదించుము; ధియాయ = కనికరించు; నః = బంధించుము; ప్రచోదయాత్ = ఉత్తేజపఱచుము.)
ఈ పాఠము పరిశోధించి రచించిన "పాచీన భారతీయులకు అక్షర సుమాంజలి " అను పుస్తకములోనిది. అధ్యాయము  24, గాయత్రీ మంత్రము.
 గాయత్రీ మంత్రము యొక్క అర్ధము ఇలా చెప్పవచ్చు, "ఓం, ఓ సవితా దేవీ! ఈ భూమ్యాకాశములు వాటివాటి స్థానములలో నెలకొనియుండడానికి నీవే ములాధారమయి ఉన్నావు, నీవే ఈ భూమ్యాకాశములలో సర్వత్రా వ్యాపించియున్న ప్రాణ శక్తివి అయి ఉన్నావు. అందరికి జీవనాధారము నీవే. నీవు మాపై కరుణ చూపి మాకు సద్బుద్ధిని ప్రసాదించి మమ్ములను ఎల్లప్పుడు ఉత్తేజవంతమయిన స్థితిలో ఉండేలాగున ఆశీర్వదించుము."
భూః, భువః సువహ అనగా భూమి, ఆకాశము మరియి పాతాళము అని అర్థము. ఈ మూడు భువనములకు సవితా దేవి ప్రాణశక్తిని ప్రసాదిస్తుంది అని ఈ గాయత్రి మంత్రము చెబుతుంది. అయితే ఈ త్రిభువనములే మన త్రిపురములు అని ఇంతకు మునుపటి అధ్యాయములలో తెలుసుకునియున్నాము. త్రయంబకేశ్వరి స్థల దేవత కాగా సవితా దేవి విశ్వాంతరాళములకు దేవత. అలా ఇద్దరూ త్రిభువనములకు ప్రాణదాతలే అవుతున్నారు అని గ్రహించవలెను.

⭐⭐⭐🌟🌟🌟🌟
చరిత్రకారులు యల్.కె.అనంత కృష్ణ అయ్యర్ (1981:364) ఇ విధముగా రాసినారు.తమిళ నాయిబ్రాహ్మణులు బ్రాహ్మణ పురుషుడికి, వైశ్య స్త్రీ కి జన్మించినారు వారి కుల వృత్తి వైద్యము అని వ్రాసినారు.
⭐⭐⭐⭐🌟🌟🌟🌟🌟
ద్రావిడ సమస్త్ర శాస్త్రము ప్రకారము (1993:467:Vol2) ఇ గ్రంధముల ప్రకారము నాయిబ్రాహ్మణులు "బ్రహ్మకు" జన్మించినారు అని, మరియొక ద్రావిడ గ్రంధములో నాయిబ్రాహ్మణులు "శివుడి" "నయనము(కళ్ళు)" నుండి జన్మించినారు ఆ కారణముచేతనే విరిని నాయిబ్రాహ్మణులు("నయ"బ్రాహ్మణ) గా పిలవబడుతున్నరు అని రాసినారు.
⭐⭐⭐⭐⭐🌟🌟🌟🌟⭐⭐⭐
వైధిక సర్గ ప్రకారం : సవితా మహర్షి సామవేదం సృష్టి కర్త, వాయు యజుర్వేదం సృష్టికర్త అని వారిద్దరు నాయిబ్రాహ్మణులు అని వైధిక సర్గలో విశదికరించినారు
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
"మహా ఉపనిషత్[ములస్తంభ గ్రంధం (1896:94)]" ప్రకారము "నారద మహముని మరియు సరస్వతి దేవి" నాలుగు వేదములలో సిద్ధహస్తులు అని మరియు వారిరువురు "నాయిబ్రాహ్మణులు" అని వివరించినారు.
__ మూలస్తంభ పురాణం
పురాణాల ప్రకారం త్రేతాయుగములో వషిష్టుడు రాముడికి, లక్ష్మణుడికి "చుదకర్మ లేక చుడకర్మ(క్షవరం)" చేసినాడు అని చెప్పబడినది.
ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 53
ఋగ్వేదము
  తద్ దేవస్య సవితుర్ వార్యమ్ మహద్ వృణీమహే అసురస్య ప్రచేతసః |
  ఛర్దిర్ యేన దాశుషే యచ్ఛతి త్మనా తన్ నో మహాఉద్ అయాన్ దేవో అక్తుభిః || 4-053-01

  దివో ధర్తా భువనస్య ప్రజాపతిః పిశఙ్గం ద్రాపిమ్ ప్రతి ముఞ్చతే కవిః |
  విచక్షణః ప్రథయన్న్ ఆపృణన్న్ ఉర్వ్ అజీజనత్ సవితా సుమ్నమ్ ఉక్థ్యమ్ || 4-053-02

  ఆప్రా రజాంసి దివ్యాని పార్థివా శ్లోకం దేవః కృణుతే స్వాయ ధర్మణే |
  ప్ర బాహూ అస్రాక్ సవితా సవీమని నివేశయన్ ప్రసువన్న్ అక్తుభిర్ జగత్ || 4-053-03

  అదాభ్యో భువనాని ప్రచాకశద్ వ్రతాని దేవః సవితాభి రక్షతే |
  ప్రాస్రాగ్ బాహూ భువనస్య ప్రజాభ్యో ధృతవ్రతో మహో అజ్మస్య రాజతి || 4-053-04

  త్రిర్ అన్తరిక్షం సవితా మహిత్వనా త్రీ రజాంసి పరిభుస్ త్రీణి రోచనా |
  తిస్రో దివః పృథివీస్ తిస్ర ఇన్వతి త్రిభిర్ వ్రతైర్ అభి నో రక్షతి త్మనా || 4-053-05

  బృహత్సుమ్నః ప్రసవీతా నివేశనో జగత స్థాతుర్ ఉభయస్య యో వశీ |
  స నో దేవః సవితా శర్మ యచ్ఛత్వ్ అస్మే క్షయాయ త్రివరూథమ్ అంహసః || 4-053-06

  ఆగన్ దేవ ఋతుభిర్ వర్ధతు క్షయం దధాతు నః సవితా సుప్రజామ్ ఇషమ్ |
  స నః క్షపాభిర్ అహభిశ్ చ జిన్వతు ప్రజావన్తం రయిమ్ అస్మే సమ్ ఇన్వతు || 4-053-07

ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 149
ఋగ్వేదము
  సవితా యన్త్రైః పృథివీమ్ అరమ్ణాద్ అస్కమ్భనే సవితా ద్యామ్ అదృంహత్ |
  అశ్వమ్ ఇవాధుక్షద్ ధునిమ్ అన్తరిక్షమ్ అతూర్తే బద్ధం సవితా సముద్రమ్ || 10-149-01

  యత్రా సముద్ర స్కభితో వ్య్ ఔనద్ అపాం నపాత్ సవితా తస్య వేద |
  అతో భూర్ అత ఆ ఉత్థితం రజో ऽతో ద్యావాపృథివీ అప్రథేతామ్ || 10-149-02

  పశ్చేదమ్ అన్యద్ అభవద్ యజత్రమ్ అమర్త్యస్య భువనస్య భూనా |
  సుపర్ణో అఙ్గ సవితుర్ గరుత్మాన్ పూర్వో జాతః స ఉ అస్యాను ధర్మ || 10-149-03

  గావ ఇవ గ్రామం యూయుధిర్ ఇవాశ్వాన్ వాశ్రేవ వత్సం సుమనా దుహానా |
  పతిర్ ఇవ జాయామ్ అభి నో న్య్ ఏతు ధర్తా దివః సవితా విశ్వవారః || 10-149-04

  హిరణ్యస్తూపః సవితర్ యథా త్వాఙ్గిరసో జుహ్వే వాజే అస్మిన్ |
  ఏవా త్వార్చన్న్ అవసే వన్దమానః సోమస్యేవాంశుమ్ ప్రతి జాగరాహమ్ || 10-149-05
Refrence 
---------------
1.విష్ణు సహస్ర నామములో సవితా అనగా అర్ధము(https://te.m.wikipedia.org/wiki/విష్ణువు_వేయి_నామములు-_1-1000)
2.http://divine-names.blogspot.in/2015/04/vsns-884.html?m=1
3.http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/34509/4/chapter-ii.pdf


⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳
ఇట్లు
🙏మీ🙏
📚రావులకోల్లు వెంకట్ పండితులు📚
(#ధన్వంతరిపరివార్)

Monday, 7 August 2017

Telugu Nayibrahmin Surnames and Gotras

ధన్వంతరి నాయిబ్రాహ్మణులు(ఇంటి పేర్లు,గోత్ర నామములు)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
పూర్వం రోజులలో నాయిబ్రాహ్మణులని "ధన్వంతరిలు" అనేవారు. వీరి కులానికి మూల పురుషుడు "వైద్యనారాయణ ధన్వంతరి"
          🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
             🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌻🌻


ఇంటిపేరు (లేదా గృహనామం) :- 

సమాజంలో ఒక మనిషి గుర్తు పట్టడానికి వీలవుతుంది. ఇంటిపేరు కులాన్ని, గోత్రాన్ని సూచిస్తుంది. పూర్వం గోత్రాన్ని బట్టే మనిషిని గుర్తించేవారు. కాలక్రమేణా జనాభా పెరిగే కొలదీ ప్రతి మనిషినీ గుర్తించడం కష్టతరమైయ్యేది కనుక మధ్య యుగంలో ఊరు పేరుని బట్టి అన్ని కులాలకు ఇంటిపేర్లు ఏర్పడ్డాయి. ఆనాటి నుండి ప్రతి మనిషి ఇంటిపేరుతో గుర్తించబడుతూనే ఉన్నాడు. కొన్ని సందర్భాలలో ఒక కులంలో ఉన్న ఇంటిపేరు మరొక కులంలో కూడా ఉండే అవకాశముంది. కనుక కేవలం ఇంటి పేరుని బట్టి కులాన్ని నిర్ధారించడం సరి కాదు. దానికి గోత్రం కూడా అవసరముంటుంది. పేరు వ్యక్తులను, వస్తువులను లేదా చెట్లు చేమలను గుర్తించేందుకు ఉపయోగించే ఒక నామవాచకము . మనుషులను మరింత ప్రత్యేకంగా గురించటానికి, లేదా వారి పూర్వీకుల గురించి తెలుసుకోవటానికి పేరుతో పాటు ఇంటి పేరు కూడా ఉంటుంది. ఈ మధ్యనే కావించిన ఒక పరిశోధనలో డాల్ఫినులు కూడా తమని తాము పేర్లతో పిలుచుకుంటాయని అవి ఈలల రూపంలో ఉంటాయని తెలుసుకున్నారు. ఈ వ్యాసంలోని మిగతా భాగము మనుషుల పేర్లు ఇంటి పేర్లు గురించి వివరిస్తూ ఉంటుంది.


గోత్రము :-

గోత్రము అనగా ఒక వంశమునకు మూల పురుషుడు. గోత్రము అనగా గోశాల అను అర్ధము కూడా ఉంది. మనుష్య రూపానికి జన్మనిచ్చేది స్త్రీయే అయినా ఆ రూపం తాలూకు విత్తనాన్ని (వీర్య కణాన్ని) ఉత్పత్తి చేసేది పురుషుడు కావున గోత్ర నామము పురుషుడి నామమే ఉండుట సహజము. గోత్రములు ఋషి గోత్రములుగాను, గోవులకు సంబంధించిన గోత్రములగాను ఉన్నాయి. ప్రతి ఋషి గోత్రమునకు కశ్చితంగా ప్రవర కలిగి ఉంటుంది. అలా లేని పక్షంలో అది ఋషి గోత్రము కాదు. ప్రవర అనగా ఋషి వంశంలో జన్మించిన ప్రముఖమైన వ్యక్తులు. గోత్రము అనగా గో అంటే గోవు, గురువు, భూమి, వేదము అని అర్థములు. ఆటవిక జీవితమును గడపిన మానవుడు గోవులను వాటి రంగులను తొలుత ఆయా వ్యక్తుల తాతా, ముత్తాతలను గుర్తించుటకు నల్లావులవారు, కపిలగోవువారు, తెల్లావులవారు అని మూలపేర్లను కలిగి ఉండేవారు.ఏ గురువు వద్ద విద్యను అభ్యసిస్తే ఆ గురువు పేరును వశిష్ట, భరద్వాజ, వాల్మీకి అని గురువు పేరును గొప్పగా చెప్పుకునే వారు.తాము ఆ గురువుకు సంబంధించిన వారమని, ఆ గురువులే తమకు ఉత్తమగతులు కలిపిస్తారని వారిపేరే తమ గోత్రమని చెప్పుకునే వారు.
            🍀🍀🍀🍀🍁🍁🍁🍁🍀🍀🍀🍀
🌷🌷🌷🌷🌷🌱🌱🌱🌱🌷🌷🌷🌷🌷

నాయిబ్రాహ్మణుల కోన్ని ఇంటి పేర్లు :-

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

ఇంటి పేరు చివరిలో "ల " అనే అక్షరం సాదరణం గా వస్తూంది

● రావులకోల్లు ● పండితారాజుల ● విష్ణుబక్తుల ● పాకల ● నాదెళ్ళ ● మొకరాళ్ళ ● నిడుముక్కల ● గోట్టిముక్కల ● పసుపుల ● యావ్వల ● నేమలిపల్లి ● గాజులపల్లి ● చల్లపల్లి ● కొత్తపల్లి ● బల్లిపల్లి ● కాకర్ల ● ద్రోణాదుల ● పిల్లుట్ల ● ఉప్పల ● గుంటుపల్లి ● జంగాల ● కోత్వాల్ ● మద్దిరాళ్ళ ● మాచర్ల ● లింగాల ● జరుగుమల్లి ● సముద్రాల ● చిట్యాల ● అద్దెపల్లి ● బలిజెపల్లి ● జెజాల ● మదమపల్లి ● రాచమళ్ళ ● చెరుకుపల్లి ● కోడాలి ● భుసరపల్లి ● యడ్లపల్లి ● నాగళ్ళ ● కోండపల్లి ● ముత్యాల ● గొల్లవిల్లి ● ఓగిరాల ● ఒప్పల ● సుందరపల్లి ● గుంతపల్లి ● గుదిబండ్ల ● చిరుమామిళ్ళ ● పెడల ● అమరజింట్ల ● మెడిపల్లి ● అయినవిల్లి ● పగడాల.

"బ్రాహ్మణ" కులం లో కుడా చాల వరకు ఇంటి పేరు చివర "ల" అనే అక్షరం ఉంటుంది. ఉదాహరణ : శ్రీపతి పండితా ఆరాధ్యుల,అకెళ్ళ,నాదెళ్ళ,చివుకుల,మామిళ్ళ మొదలగునవి.

■ ఇంటి పేరు చివరిలో "రి " అనే అక్షరం.

● ఇంటూరి ● ఉప్పుటూరి ● కోసురి ● భానురి ●వల్లూరి ●నిడమానురి ●ఓడుగురి ●ఉంగుటూరి ●అట్లూరి ●పరచూరి ●కందుకూరి ●నిడమానురి ●వణుకూరి ●దోంతలూరి ●కోమ్మురి ●యాలూరి ●మార్టూరి ●మైనపురి ●యండమూరి ●ఎల్చూరి ●మాగులూరి ●తుల్లురు ●పోన్నూరు ●చంద్రగిరి ● పతకమురి


ఇంటి పేరు చివరిలో "టి " అనే అక్షరం

 కూరపాటి ● ఉప్పలపాటి ●రావిపాటి ●రాగిపాటి ●చాగంటిపాటి ●అంబటి ●రావిపాటి ●అలవలపాటి ●ఓలేటి ●ఆలేటి ●చింతలపాటి ●పసుపులేటి ●కంభంపాటి ● ధరణికోట ● కోణిజేటి ● మునగోటి ● నిమ్మకంటి ● సమ్మెట ● మంచిగంటి ● కొమ్మలపాటి ● లింగంగుంటి ● గోనిగుంట ● కోట ● పసుపులేటి


■ ఇంటి పేరు చివరిలో "పు " అనే అక్షరం

●అన్నవరపు ●రామవరపు ●కామవరపు ●అమిరపు ●బోయవరపు ●హంపపురం

 మరికోన్ని ఇంటి పేర్లు :- 

○మల్లాది ○యలవర్తి ○అలజింగి ○మల్లువలస ○తాడివలస ○గడ్డం ○ఆల్లగడ్డ ○రంగనపాలేం ○ఏడిద ○అలజింగి ○వక్కలగడ్డ ○మున్నంగి ○ లంక ○ ముళ్ళపూడి
⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳⛳

ధన్వంతరి నాయిబ్రాహ్మణ గోత్ర నామములు :-

🔸🔸🔸🔸🔸🔹🔹🔹🔹🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
● శివ గోత్రం ● ధన్వంతరి గోత్రం ● అగస్త్య గోత్రం ● కౌండిన్య గోత్రం ● పామిడి గోత్రం ● పాలవేల్లి గోత్రం ● భరద్వాజ గోత్రం ● రిషిపాల గోత్రం ● వశిష్ట గోత్రం ● ముత్యాల గోత్రం ● రత్నాల గోత్రం ● పూజారి గోత్రం ● విశ్వామిత్ర గోత్రం ● కశ్యప రుషి గోత్రం ● అత్రి గోత్రం ● కౌషిక గోత్రం ● కపి గోత్రం ● జమ్మి గోత్రం ● పమిడిపాళ్ళ గోత్రం ● పసుపుల గోత్రం ● పాల గోత్రం ● మహరుషి గోత్రం ● శ్రీవాస్ గోత్రం ● పాలవేల్లి గోత్రం ● శ్రీవత్సవ గోత్రం  ● శ్రీ గోత్రం గోత్రం ● విశ్వపాల్ గోత్రం ● నూలుపోగుల గోత్రం ● నాగేశ్వర గోత్రము ● శ్రీ రామచంద్ర గోత్రం ● నాగుల గోత్రం ● పశుపాలక గోత్రం

Sunday, 8 January 2017

🦁One Word meaning of Nayibrahmin Caste System🦁

మా 'కులం' నాయిబ్రాహ్మణ 'కులం'.
అమృత  'కల'షోద్భవ శ్రీ శ్రీ వైద్యనారాయణ ధన్వంతరీ దేవ వంశీ'కులం'.
భారతదేశపు మొట్టమొదటి నంద రాజ వంశ పాల'కులం'. 
వైదిక ధర్మ,కర్మలను పాటించే నిర్వహ'కులం'.
మా నాదం తో ఆ దైవాన్నిమెల్కోలిపే నాద బ్రాహ్మణు'లం'. 
మేము నాయిబ్రాహ్మణు సంరక్ష'కులం'. 
కులం అభివృద్ది కోసం ఎదురుచుసే యువ'కులం'.
మేము కళ్ళకపటం లేని నాయ'కులం'.
మా పైన మా కులం పైన సామెతలు వేస్తే చేస్తాము కల'కలం'. 
మేము క్షుర'కులం' సమాజ సేవ'కులం'.

            ఈ వ్యాసం వ్రాసిన వారు "పగడాల మహేంద్ర నంద" కరీంనగర్ వాస్తవ్యులు.

                                                                            మీ
                                                  🦁రావులకోల్లు వెంకట్ పండితులు🦁

Tuesday, 23 August 2016

Nayibrahmin Gotras

 Dhanwantari Nayi brahmin Gotras
* shiva gotra
* agastya gotra
* Dhanvantari gotra
* kaundinya gotra
* Bharadwaja Gotra
* Vasistha gotra
* mutyala gotra
* poojary gotra
* Vaishwanar gotra.
* Rishi Moudgalya gotra
* Vatsya gotra
* Sandilya gotra.
* Viswamithra gotra
* Kashyap gotra
* Atri gotra
* kaushika gotra
* Sandilya gotra
* Vasishta gotra
* Kapi gotra
* Gargya gotra
* jammy gotra
* pamidipalla gotra
* pasupula gotra
* bangar gotra
* pala gothra
* maharushi gotra
* Nanda gotra
* Srivas gotra
* pamidipalla gotra
* pasupula gotra
* maharushi gotra
* Savitha gotra
* Nanda Chhapaariya gotra
* Chandratreya gotra
* Jakhaniya Bhati gotra
* jatrana gotra
* Hanswal gotra
* Pallavelli gotra
* moksha gothra
* Sain gotra
* shrivastava gotra
* Jampaneeyula gotra

Players

1. Rajat Chauhan is an Indian Archer .
1. 2015 Asian Archery Championships: Men's Individual
2. 2015 Asian Archery Championships: Men's Team

2. divya sain Wrestler 

3     Lalita Babar Indian long-distance runner.
                
                             Competition record
Year
Competition
Venue
Position
Event
Notes
Representing  India
2014
2nd
9:35.37
2015
1st
9:34.13
8th
9:29.64
2016
10th
9:22.74


Awards:
 Sports Person of the Year Awards (2015) - India Sports Awards 2015 (FICCI and Ministry of Youth Affairs and Sports)

4. Rishank Devadiga - Kabadi Player

5. Rinku Thakur - All India Benchmark Gold Medal winner.

6. Kumari Sen - Boxing Competition of 11th State Level Sub-Junior Women's Class in Jodhpur She is won the silver medal

7. Sataver Singh - Kabadi Player.
2015 State Level Gold.
2016 National Games Jaipur Gold.
2017 National Game Goa Gold.


8. Sandeep sain V. P. O, Gold medal in U.S.A All world Police Game. Dhareru is a village in Bhiwani Tehsil in the Bhiwani district of the Indian state of Haryana.

9. Parachuri Kumari Nanda - weightlifting champion.

Tuesday, 19 July 2016

విన్నపమువిన్నపము : నాయిబ్రాహ్మణ మిత్రులందరికి నా మనవి, ప్రతి ఒక్కరు మన కులానికి సంబందించిన పేర్లు పండిత్ లేక నంద లేక రెండు పేర్లు కలిపే విధముగా పండితానంద అని మీ పేరు వెనుక చేర్చుకోండి .

 

పండిత్ అనగా మనము వైద్య పండితులము, సంగీత పండితులము. వెనుక రోజులలో మనల్ని  పండితరాజులు అనేవాల్లు అనగా వైద్యం చేసేవాల్లు అని అర్ధము.

నంద అనగా భరతఖండాన్ని పరిపాలించిన మొట్టమొదటి రాజులు. మన నంద రాజులు, మౌర్య రాజులు 300 సంవత్సరములు పైగా భరతఖండాన్ని పరిపాలించారు.

మన నాయిబ్రాహ్మణులందరికి "ఉపనయన" సాంప్రధాయము ఉన్నది. కావున ప్రతి ఒక్కరు ఇంకనుండైన "ఉపనయనము" చెయించుకోని "యజ్ఙోపవీతము"ధరించవలసిందిగా నా ప్రార్ధన .


           

                                              ADMIN OF THIS  WEBSITE : రావులకోల్లు వెంకట్ పండిత్(R.Venkat Pandith)